Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach dlatego prosimy
o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem danych osobowych jest: ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert , Ludwinów 14, 28-366 Małogoszcz, NIP 656-112-61-38, REGON 290712052.

Dane osobowe zbieramy w momencie, korzystania z naszych usług luz zawarcia umowy handlowej.
ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:
– imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Przetwarzanie danych następuje w celu:
– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym dostarczenia zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji,
– realizacji obowiązków przez ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych;
– ochrony praw ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania ofert handlowych.

ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
– podmiotom, z którymi ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert przewidzianych prawem, ochrony praw firmy ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert w rozumieniu przepisów o ochronie,
– danych osobowych; w szczególności ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert,
– organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń,

ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert i/lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków pochodzących z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, czy jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
– sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
– usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a firma ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
– ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
– przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać
w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
– sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na firmie ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert tel. 41 38 76 322, e-mail. biuro@oknaroel.pl
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.