Firma ROEL Wyrób, Sprzedaż oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert dokłada wszelkich możliwych starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem (RODO), przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy poniższą politykę prywatności.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1.Informacje ogólne:
a. Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest ROEL Wyrób, Sprzedaż, oraz Montaż Stolarki Plastikowej Włodarski Robert, NIP: 656-112-61-38, REGON: 290712052, z siedzibą Ludwinów 14, 28-366 Małogoszcz, tel. 41 38 76 322, e-mail: biuro@oknaroel.pl
b. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej WWW Administratora, w tym z formularzy kontaktowych Administratora.
c. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: biuro@oknaroel.pl
2.Cel przetwarzania danych przez Administratora:
a. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub złożonego zamówienia.
b. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach:
– Udzielenia odpowiedzi;
– Przedstawienia oferty Administratora;
– Rekrutacji pracownika;
– Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
– Przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
– Dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;
– Wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.
a. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi
i przedstawienie oferty przez Administratora, konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu kontaktowym czy przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
b. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
– dobrowolnie wyrażonych zgód;
– obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
– niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)’
– Dane osobowe są przetwarzane ze względu na chęć zawarcia umowy(art 6. 1. b) RODO),
a podstawą prawną zbieranych danych jest Art 221 § 1. Kodeksu Pracy.
4. Zakres przetwarzania danych przez Administratora
a. Dane użytkownik podaje dobrowolnie, Administrator może przetwarzać:
– imię i nazwisko (osoba kontaktowa);
– numer telefonu kontaktowego;
– adres e-mail do kontaktu;
– w przypadku przedsiębiorców w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;
– adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika)
– w przypadku rekrutacji poprosimy osobę ubiegającą się o zatrudnienie o podanie danych jak: imię
i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b. Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
– Dane osobowe Użytkownika związane z udzieleniem odpowiedzi lub przedstawieniem oferty będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora;
– Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora oraz partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe.
5. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.
a. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;
– cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych.
b. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres podany w 1.a., list na adres siedziby podany w 1.a. lub skontaktować się telefonicznie na numer podany w 1.a.
Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania/zamówienia.
6. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
a. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków;
b. W każdym momencie Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych.
W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania;
7. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (Cookies)
a. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu, a w szczególności dostosować zawartość serwisu
i reklam do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika;
b. Dane opisane w punkcie 1. będą używane przez Administratora wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia usług żądanych przez Użytkownika oraz do ochrony systemów sieciowych;
c. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie);
d. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając |z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu;
e. więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
8. Wniesienie skargi:
a. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie 5.b;
b. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Obowiązki Administratora:
a. Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
– Zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
– Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie;
– Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych;
– Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je
w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń
o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych;
– Prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych;
– Zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.